Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti TyresNET GmbH

1 Rozsah

1.1 Tieto VOP sa vzťahujú na nákupy uskutočnené zákazníkom (ďalej len "zákazník" alebo "vy") na www.pneumatika.sk, ktorú prevádzkuje spoločnosť TyresNET GmbH (ďalej len "TyresNET" alebo "my"). Všetky služby, produkty a ponuky poskytnuté na základe TyresNET sú založené na týchto VOP a zmluvných podmienkach príslušných online obchodov. Pravidlá stránok sa uplatňujú vtedy, keď používateľ navštívil webovú lokalitu alebo keď využil služby dostupné online na webových stránkach.

1.2 Pri uzatváraní zmluvy sa zákazník považuje za spotrebiteľa, ak účel jeho objednaných výrobkov a služieb nemožno považovať za obchodné alebo samostatné zamestnanie. Podnikateľ je každá fyzická alebo právnická osoba alebo partnerstvo, ktoré vykonávalo obchodné alebo samostatné činnosti pri uzatváraní zmluvy.

1.3 Odchýlky, protichodné alebo dodatočné podmienky sa nestanú súčasťou zmluvy.

2 Uzavretie zmluvy

2.1 Na internetových stránkach budú zákazníci informovaní o cenách a dodávateľoch produktov zadarmo. Títo dodávatelia sú registrovaní predajcovia v spoločnosti TyresNET alebo iné tretie strany (vrátane partnerov s bielou značkou) (ďalej len "online obchody") ponúkajúce produkty na internete.

2.2 Informácie nie sú právne záväznou ponukou spoločnosti TyresNET. Poskytnuté informácie sú automatizované (založené na informačných kanáloch) a sú založené na informáciách, ktoré spoločnosť TyresNET dostala od internetových obchodov a tretích strán (výrobcovia, médiá). Ponuky v obchodoch alebo v obchodoch tretích strán sa aktualizujú niekoľkokrát denne. V jednotlivých prípadoch môžu existovať odchýlky a / alebo nepravdivé informácie o cenách (a tiež o poradie ponúk), dobe dodania a dostupnosti produktov. Spoločnosť TyresNET nepreberá zodpovednosť za presnosť týchto informácií. To neplatí, ak by boli spoločnosti TyresNET informované o takýchto nepresnostiach a neodstránili ich, alebo nepožiadali od internetových obchodov alebo tretích strán, aby tieto nepresnosti boli opravené.

2.3 Zákazník nezakladá žiadne zákazky na nákup, servisné zmluvy alebo iné zmluvy s TyresNET pri nákupe produktov z webových stránok. Zmluvy o produktoch alebo službách na webových stránkach sa uzatvárajú výhradne medzi zákazníkmi a uvedenými online predajňami. Preto sú uplatniteľné VOP online obchodov (vrátane ich zrušenia a predpisov na ochranu údajov).

2.4 Zákazníci môžu byť priamo prenesení prostredníctvom webových stránok TyresNET na webové stránky online obchodov, ktoré uskutočnili ponuky (kliknite na tlačidlo "Pokračovať"). Povinnosťou zákazníkov je skontrolovať všetky relevantné informácie, ako aj ich meny uvedené v on-line obchodoch, pred uzatvorením zmluvy alebo zadaním objednávky.

2.5 Zákazník má tiež možnosť uskutočniť nákup priamo na webových stránkach spoločnosti TyresNET bez toho, aby bol postúpený na webové stránky partnerských internetových obchodov (kliknite na tlačidlo "Pridať do košíka"). Spoločnosť TyresNET v tomto prípade nie je reprezentatívna pre jednu zmluvnú stranu (zákazník alebo internetový obchod) a nestane sa zmluvnou stranou zmluvy uzatvorenej medzi zákazníkom a internetovým obchodom. Všetky zmluvné záväzky vyplývajúce výlučne medzi zákazníkom a internetovým obchodom. Pre všetky produkty platia zákonné záručné práva. Okrem toho platia VOP internetových obchodov (vrátane ich zrušenia) a / alebo ich poskytovatelia platobných služieb. Zákazníci o tom budú pri zadávaní objednávky výslovne informovaní.

2.6 TyresNET poukazuje na to, že nie všetky online obchody dostupné na trhu sú uvedené. Výber je na základe výlučného uváženia spoločnosti TyresNET a internetových obchodov. Zobrazené výsledky porovnania netvrdia, že sú úplné. Spoločnosť TyresNET si vyhradzuje právo odstrániť jednotlivé produkty alebo služby bez predchádzajúceho upozornenia.

2.7 Chyby typu môžete opraviť v vstupných poliach pomocou klávesnice počítača a myši, kým nedokončíte objednávku a kliknete na tlačidlo potvrdenia. V súlade s právnymi ustanoveniami bude k dispozícii text zmluvy, ale tento text nebude po uzatvorení zmluvy zachránený.

3 Bez prevzatia záruky, bez zodpovednosti za informácie tretích strán

3.1 Naše služby sa môžu kedykoľvek zmeniť alebo upraviť. Využite naše služby podľa vlastného uváženia.

3.2 Spoločnosť Pneumatika.sk nemôže zaručiť používateľovi alebo tretej strane, že zobrazené informácie sú aktuálne, správne a / alebo úplné, ani sú k dispozícii služby kedykoľvek bez prerušenia, včas, bezpečné a bezchybné. Pneumatika.sk tiež nezaručuje, že hardvér a softvér, ktorý sa používa, kedykoľvek funguje bezchybne alebo že chyby včas alebo vôbec budú opravené.

3.3 Naša stránka obsahuje odkazy na iné webové stránky a obsah, ktorý ukladáme pre ostatných v našich službách na našich serveroch a sprístupňujeme ich verejnosti (napríklad opisy produktov alebo ceny online obchodov a odkazy na ne). Obsah týchto odkazov nekontrolujeme, pretože obsah sprístupníme prostredníctvom služby TyresNET alebo prostredníctvom takýchto zmlúv alebo zdrojov údajov.

3.4 Všetky porovnateľné služby prináša spoločnosť TARIFCHECK24 AG: Zollstr. 11b, 21465 Wentorf bei Hamburg, Tel 040-73098288, Fax 040-73098289, Email :. Info@tarifcheck24.de

4 Obmedzenie zodpovednosti

4.1 Pneumatika.sk je zodpovedný v prípade poškodenia užívateľa a) v dôsledku poranenia života, končatiny alebo zdravia v dôsledku porušenia povinnosti spoločnosťou Pneumatika.sk, b) podľa Zákona o zodpovednosti za výrobok z predpokladu záruky (c) ak Pneumatika.sk spôsobil škodu úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti, a / alebo (d) ak bola škoda spôsobená porušením povinnosti Pneumatika.sk, ktorej splnenie spôsobuje riadne vykonanie zmluva a ich povinnosť dodržiavať používateľ pravidelne dôveruje a dôveruje (hlavná povinnosť).

4.2 Pneumatika.sk je zodpovedný v prípadoch uvedených v odseku 1 písm. A), b) a / alebo c) v neobmedzenom množstve; v prípadoch písmena d) je zodpovednosť obmedzená na predvídateľné typické škody.

4.3 V prípadoch iných ako tých, ktoré sú uvedené v odseku 1, zodpovednosť Pneumatika.sk je vylúčená bez ohľadu na právny základ.

4.4 Záväzky uvedené v predchádzajúcich odsekoch sa vzťahujú aj na osobnú zodpovednosť úradníkov, zamestnancov a zástupcov spoločnosti Pneumatika.sk.

5 Povinnosti používateľa, zakázané správanie

5.1 Používateľ sa zaväzuje zdržať sa akcií, ktoré rušia alebo môžu ovplyvniť funkčné možnosti ponuky na Pneumatika.sk (napríklad prostredníctvom softvéru alebo iných skriptov). To sa týka najmä používania softvéru "robot", "spider" alebo "offline čítač" a procesov, ktoré automaticky generujú žiadosti používateľov prostredníctvom internetu.

5.2 Nesmiete používať naše služby ani ich časti nepoužívať bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu na komerčné účely akéhokoľvek druhu, napríklad kopírovať, systematicky vyhľadávať, napodobňovať, predávať, prenajímať alebo používať alebo ponúkať na vlastné alebo iné propagačné účely.

5.3 Všetky naše práva (napríklad autorské práva a ochranné známky) do našich databáz, počítačových kanálov, priamy obsah, ktorý vytvoríme, sú vyhradené.

6 Ochrana údajov

Pre súkromie si prosím prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov.

7 Používateľský účet

7.1 Pneumatika.sk ponuky v prihlasovacej oblasti sú súčasťou voľného osobného účtu ("užívateľský účet") pre používateľa Registrácia do užívateľského konta je dobrovoľná V užívateľskom účte sa používateľ môže rozhodnúť pre opt-out / opt-out newsletter a nákupný zoznam produktov.Užívateľ môže pridať produkty do svojho nákupného zoznamu a odstrániť je Implementácia a / alebo riadenie akýchkoľvek objednávok užívateľa s poskytovateľom nie je možné cez užívateľský účet.

7.2 Ak je užívateľ zákazníkom, musí byť pri registrácii vek.

7.3 Počas registrácie musí užívateľ vyplniť polia označené ako povinné na registračnom formulári. Takto je možné vybrať užívateľskú e-mailovú adresu ako aj heslo. Užívateľské meno a rok narodenia sú nepovinné polia.

7.4 Používateľ nie je oprávnený udržiavať viac užívateľských účtov na adrese Pneumatika.sk. Pneumatika.sk si vyhradzuje právo na vymazanie viacerých registrácií.

7.5 Informácie zadané používateľom v čase registrácie (povinné a nepovinné) musia - pokiaľ to nie je uvedené - byť správne a úplné. Ak sa po registrácii zmení e-mailová adresa používateľa, musí používateľ okamžite vykonať zmeny v nastaveniach profilu svojho používateľského účtu a tam uviesť modifikovanú e-mailovú adresu. Spoločnosť Pneumatika.sk nezodpovedá za škody vzniknuté používateľovi v prípade, že používateľ nezadal aktuálne správnu e-mailovú adresu. Používateľ môže kedykoľvek zmeniť svoje heslo a svoje údaje.

7.6 Údaje o prístupe používateľa, najmä jeho heslo, sú dôverné a nesmú sa s nikým zdieľať. Povoľovacie údaje by mali používateľ uložiť pred prístupom tretích strán. Ak má používateľ dôvod domnievať sa, že tretia strana získala prístup k prístupu a / alebo používať používateľské konto, je požiadaný, aby informoval Pneumatika.sk o všetkých relevantných okolnostiach bezodkladne listom, faxom alebo e-mailom. Pneumatika.sk v prípade odôvodneného podozrenia z prístupu tretích strán k prístupu a / alebo použitiu užívateľského účtu tretími stranami, užívateľský účet je veľmi dočasne zablokovaný alebo vymazaný po konzultácii s užívateľmi.

7.7 Používateľ je zodpovedný za požadovaný zoznam záloh alebo vlastný obsah.

7.8 Používateľ nesmie používať Pneumatika.sk na neoprávnené účely, za účelom zranenia alebo úmyselného poškodenia ostatných užívateľov prostredníctvom jeho užívateľského konta. Použitie účtu na komerčné účely nie je povolené. Porušenie týchto povinností s názvom Pneumatika.sk. odstrániť účet. Používateľ nie je oprávnený vytvoriť nový účet na stránkach Pneumatika.sk po porušení zákona.

7.9 Používateľ môže kedykoľvek ukončiť svoj účet bez uvedenia dôvodov. Ak chcete účet zrušiť a odstrániť nastavenia profilu jeho používateľského účtu, používateľ by mal zaslať e-mail info@tyres.net alebo TyresNET GmbH, Amalienstr. 71, 80799 Mníchov Nemecko. Spoločnosť Pneumatika.sk môže ukončiť používateľské konto používateľa bez upozornenia v priebehu šiestich týždňov na konci mesiaca odoslaním e-mailu registrovanej v nastavení profilu e-mailovej adresy používateľského účtu. S účinným dátumom ukončenia je používateľský účet používateľa úplne odstránený.

8 Záverečné ustanovenia

8.1 Doplnkové dohody o týchto podmienkach používania neexistujú.

8.2 Ak niektoré ustanovenie týchto Podmienok je alebo je neplatné, neovplyvní to platnosť predpisov.

8.3 Platí nemecké právo.

8.4 Ak je používateľ obchodníkom, právnickou osobou podľa verejného práva alebo verejným špeciálnym fondom, miesto jurisdikcie je miesto Pneumatika.sk pre všetky spory.

9 Zodpovednosť

9.1 Spoločnosť TyresNET je zodpovedná za akékoľvek škody alebo škody spôsobené zákazníkom, ako napríklad (a) smrť, zranenie tela alebo zdravia, ktoré vznikli v dôsledku porušenia povinnosti spoločnosti TyresNET alebo jej právneho zástupcu alebo zástupcu, TyresNET je tiež zodpovedný b) Zákon o zodpovednosti za výrobok v prípade prevzatia záruky alebo podvodného skreslenia alebo ak (c) TyresNET alebo jeho zákonní zástupcovia alebo zástupcovia zástupcov spôsobili úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou škodu a / alebo ak (d) TyresNET spôsobil škodu na porušení povinností, ktorých plnenie je nevyhnutné pre riadne plnenie zmluvy a na ktoré sa zákazník mohol oprávnene spoľahnúť (kardinálna povinnosť).

9.2 TyresNET je nekonečne zodpovedný v prípadoch odseku 1 písm. A), b) a / alebo c). Zvyšok zodpovednosti sa obmedzuje na predvídateľné škody typické pre zmluvu.

9.3 V prípadoch iných, ako sú uvedené v odseku 1, je zodpovednosť spoločnosti TyresNET vylúčená bez ohľadu na právny základ.

9.4 Ustanovenia o zodpovednosti v predchádzajúcich odsekoch sa vzťahujú aj na osobnú zodpovednosť úradníkov, zamestnancov a zástupcov spoločnosti TyresNET

10 Záverečné ustanovenia

10.1 Nemecké právo je uplatniteľné s výnimkou Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru. EÚ vytvorila portál na pomoc nespokojným zákazníkom. Ak máte akékoľvek sťažnosti týkajúce sa produktov alebo služieb zakúpených od nás prostredníctvom internetu, môžete nájsť orgány na riešenie sporov na mimosúdne riešenie tu http://ec.europa.eu/consumers/odr. Upozorňujeme, že pre niektoré odvetvia av nasledujúcich krajinách momentálne (k 22.06.2016) neexistujú subjekty na riešenie sporov: Chorvátsko, Luxembursko, Rumunsko a Španielsko. Takže je možné, že tento portál nemôžete použiť na urovnanie sporu s nami v týchto krajinách.

10.2 Dodatočné dohody neexistujú.

10.3 Ak je zákazník obchodníkom, verejnoprávnou právnickou osobou alebo verejnoprávnym špeciálnym fondom, miesto plnenia a miesto súdneho konania pre všetky druhy súdnych sporov založených na tejto zmluve je v sídle spoločnosti TyresNET. To platí aj vtedy, ak je zákazník podnikateľom bez všeobecného súdneho konania v Nemecku alebo ak je jeho obvyklý pobyt v čase podania žiadosti neznámy. Možnosť spoločnosti TyresNET podať žalobu proti zákazníkovi na inom mieste konania zostane nedotknutá.

10.4 Ak akékoľvek ustanovenie týchto podmienok je úplne alebo čiastočne neplatné, platnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy vrátane ostatných podmienok nebude dotknutá. Zákonné ustanovenia nahradia neplatné ustanovenia. To platí aj v prípade, že by podmienky mali mať nepredvídané vynechanie.

Späť na začiatok